Rozporządzenie REACH – od AkzoNobel

AkzoNobel przypomina – w sierpniu 2020 r. władze europejskie opublikowały w ramach REACH nowe ograniczenie dotyczące diizocyjanianów, ukierunkowane na uczulenia oddechowe i skórne potencjalnie powodowane przez diizocyjaniany. Ograniczenie to ma zastosowanie od 24 sierpnia 2023 r. i określa wymagania szkoleniowe dla przemysłowych lub profesjonalnych użytkowników produktów na bazie diizocyjanianów o stężeniu monomeru większym niż 0,1% wagowo. Celem tego ograniczenia jest zapewnienie, że pracownicy w UE są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania z produktami zawierającymi diizocyjaniany.

Szkolenie on-line w języku polskim będzie gotowe do końca 2022

AkzoNobel dostarcza Państwu produkty zawierające diizocyjaniany w stężeniu >=0,1% wagowo, dlatego wspomniany obowiązek przeprowadzenia szkolenia dotyczy wszystkich pracowników w Państwa organizacji, którzy pracują z takimi produktami bądź są narażeni na kontakt z nimi. Program szkoleniowy został opracowany przez ISOPA i ALIPA w ścisłej współpracy z odpowiednimi stowarzyszeniami branżowymi (takimi jak Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb i Powłok CEPE). Szkolenie można ukończyć online w formie e-learningu.

Więcej informacji TUTAJ!


Może Cię zainteresować – Uwaga diagności! Zmiany w prawie!